ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

pelekas17-0523
pelekas17-0523
pelekas17-0523
pelekas17-0523
placeholder
placeholder

CCTV Policy

placeholder

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης (Ενημέρωση Β’ επιπέδου)

 

  1. 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Pelekas Monastery Ξενοδοχειακή και Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής, Λεωφόρος Κηφισού αρ. 6, ΑΦΜ 800660194, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, τηλέφωνο +302661180600 και ηλεκτρονική διεύθυνση info-pel@ellaresorts.com .

 

  1. 2. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

 

Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων ορίζεται η Μαρία Μπούζιου του Σπυρίδωνος,  Δικηγόρος Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 39902), ηλεκτρονική διεύθυνση info-pel@ellaresorts.com.

 

  1. 3. Σκοπός επεξεργασίας

 

Η παρακολούθηση των χώρων της ξενοδοχειακής μονάδας στοχεύει στην προστασία των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που περιέχεται σε αυτούς (προστασία αγαθών), καθώς και στην προστασία των φυσικών προσώπων που διαμένουν ή εργάζονται εντός των εγκαταστάσεών της ή απλώς χρησιμοποιούν περιστασιακά κάποιες από τις υπηρεσίες που προσφέρονται εντός αυτών από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (προστασία φυσικών προσώπων).

 

  1. 4. Νόμιμη βάση της επεξεργασίας

 

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ).

 

  1. 5. Έννομα συμφέροντα του Υπευθύνου Επεξεργασίας

 

Το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας συνίσταται στην ανάγκη του να προστατεύσει τις εγκαταστάσεις της ξενοδοχειακής μονάδας του, συμπεριλαμβανομένων των αγαθών που ευρίσκονται σε αυτή, από παράνομες ενέργειες, όπως κλοπή, μη εξουσιοδοτημένη είσοδο και βανδαλισμό, καθώς και από φυσικά φαινόμενα που είναι ικανά να προκαλέσουν ζημιές, όπως πυρκαγιά. Ακόμη, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας επιδιώκει να διασφαλίσει, μέσω της βιντεοεπιτήρησης, την ασφάλεια, την σωματική ακεραιότητα, την υγεία και την περιουσία των φυσικών προσώπων που ευρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων της ξενοδοχειακής μονάδας (εργαζόμενοι, πελάτες, συνεργάτες, επισκέπτες).

 

Η εγκατάσταση κλειστού συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε χώρους εισόδου συνιστά αναγκαίο μέσο για την προστασία των πελατών και των εγκαταστάσεων της ξενοδοχειακής μονάδας, καθότι καταγράφονται και ελέγχονται τα άτομα και τα οχήματα που εισέρχονται στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Βάσει των ανωτέρω, σε περίπτωση ύποπτου ή βλαπτικού συμβάντος, η προσφυγή στο καταγεγραμμένο οπτικό υλικό κρίνεται αναγκαία για την αποτροπή επέλευσης κυνδύνου ή την ανεύρεση των τυχών υπευθύνων.

 

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγει δεδομένα εικόνας αποκλειστικά από τους χώρους, για τους οποίους εκτιμά, αιτιολογημένα, ότι παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων ενεργειών (ελαχιστοποίηση των δεδομένων). Επιπλέον, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δηλώνει ότι η εκ μέρους του επεξεργασία δεδομένων μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης δεν εκτείνεται σε χώρους, όπου ενδέχεται να περιορίσει υπέρμετρα την ιδιωτική ζωή των προσώπων, των οποίων λαμβάνεται η εικόνα.

 

  1. 6. Αποδέκτες

 

Το υλικό που καταγράφεται από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης είναι προσβάσιμο μόνο από το εξουσιοδοτημένο προς αυτό προσωπικό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας λαμβάνει όλα τα κατάλληλα και πρόσφορα μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας του χώρου όπου φυλάσσεται το τηρούμενο υλικό. Το τηρούμενο υλικό δεν γνωστοποιείται, ανακοινώνεται ή μεταβιβάζεται σε οποιονδήποτε τρίτο, με εξαίρεση τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

 

(α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης,

(β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, όταν ζητούν νομίμως δεδομένα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και

(γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

  1. 7. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης

 

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας (περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης). Οι λήψεις αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα των επτά (7) ημερών από τη στιγμή της καταγραφής τους. Μετά την πάροδο του ως άνω διαστήματος, οι λήψεις διαγράφονται αυτόματα.

 

Σε περίπτωση που κατά το διάστημα διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που καταγράφονται (επτά ημέρες από την στιγμή της καταγραφής) διαπιστωθεί ή γνωστοποιηθεί κάποιο περιστατικό, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας απομονώνει το τμήμα του βίντεο, κατά τη διάρκεια του οποίου λαμβάνει χώρα το υπό εξέταση περιστατικό, και το τηρεί (α) για τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες, εφόσον το περιστατικό επηρεάζει τα έννομα συμφέροντα του ίδιου του Υπεύθυνου Επεγερασίας και (β) τρεις (3) μήνες, εφόσον το περιστατικό αφορά τα έννομα συμφέροντα τρίτου.

 

  1. 8. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

 

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διασφαλίζει και διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων. Ειδικότερα, ως υποκείμενα των δεδομένων έχετε δικαίωμα:

 

(α) να λαμβάνετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ενημέρωση για το κατά πόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, αν συμβαίνει τούτο, να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά (δικαίωμα πρόσβασης).

(β) να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (δικαίωμα διαγραφής).

(γ) να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (δικαίωμα εναντίωσης).

(δ) Να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (για παράδειγμα, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του συνόλου των δεδομένων σας, πλην αυτών που θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση ή άσκηση νόμιμων αξιώσεών σας) (δικαίωμα περιορισμού).

 

Ως υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων, δικαιούστε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα, αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-pel@ellaresorts.com ή επιστολή στην ως άνω ταχυδρομική μας διεύθυνση.

 

Για την αποτελεσματική εξέταση των αιτημάτων σας, καλείστε, αφενός, να προσδιορίσετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο βρεθήκατε στην εμβέλεια του συστήματος βιντεοεπιτήρησης και, αφετέρου, να προσκομίσετε μια εικόνα σας, ώστε να διευκολύνετε τον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και την απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σας παρέχει τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις του, όπου θα σας επιδείξει τις εικόνες (φωτογραφίες ή βίντεο) στις οποίες εμφανίζεστε.

 

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναλαμβάνει να ικανοποιεί τα αιτήματα που υποβάλλονται κατά τα ανωτέρω χωρίς καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή τους. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δύναται να παρατείνει την ως άνω προθεσμία για την ικανοποίηση των αιτημάτων κατά εξήντα (60), ακόμη, ημέρες, εφόσον συνεκτιμήσει την πολυπλοκότητα και το πλήθος των υπό διεκπεραίωση αιτημάτων. Σε κάθε περίπτωση, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναλαμβάνει, εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή των αιτημάτων, να ενημερώσει τα υποκείμενα των δεδομένων για την τυχόν δοθείσα παράταση, καθώς και για τους ειδικότερους λόγους της καθυστέρησης ικανοποίησης των εκάστοτε δικαιωμάτων.

 

  1. 9. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

 

Σε περίπτωση που κρίνετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορά παραβιάζει τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (EE) 2016/679, του Ν. 4624/2019 και της εφαρμοστικής αυτού νομοθεσίας, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια ελληνική εποπτική αρχή: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 1-3, ΤΚ: 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr).